zbcpto

Правила прийому учнів до ДНЗ "Запорізький БЦ ПТО"

           

                                        І. Загальна частина

1.1.Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» (далі – ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО») розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499.

1.2.До ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно - технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівням – кваліфікований робітник.

1.5.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за коштів з місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6.Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» розроблені згідно Типових правил прийому, затверджуються директором ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.Приймальна комісія:

-               організовує прийом заяв та документів;

-               проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-               приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-               організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

-               вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 У 2018 році проводиться прийом учнів за професіями (денна форма навчання):

 

з/п

Код за ДК

Назва професії

Прийом осіб

Термін навчання

Освітньокваліфікаційний рівень випускника

 

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів)

1.

7212

7212

Електрогазозварник; Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

25

3 роки 12 тижнів

 

4 розряд; 3 розряд

 

2.

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

25

3 роки

4 розряд

3.

8333

Машиніст крана (кранівник)

25

2 роки 

26 тижнів

4 розряд

4.

7133

7132

 

7141

Штукатур; Лицювальникплиточник; Маляр 

25

 

4 розряд;

3 розряд;

 

        3 розряд

 

ВСЬОГО:

100

 

 

 

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

1.

5122

7412

Кухар; Пекар 

15

1 рік 

24 тижня

 

 3 розряд; 4 розряд

2.

7212

7212

Електрогазозварник; Електрозварник на автоматичних та

15

1,5 роки

 4 розряд; 3 розряд

 

 

 

напівавтоматичних машинах

 

 

 

3.

7133

7132

 

7141

Штукатур; Лицювальникплиточник; Маляр 

15

1,5 роки

4 розряд;

3 розряд;

 

3 розряд

4.

7136

Монтажник санітарнотехнічних систем і устаткування

15

1,5 роки

4 розряд

ВСЬОГО:

60

 

 

На базі 9 класів (без надання повної загальної середньої освіти)

(при наданні свідоцтва про закінчення шкіл-інтернатів України для дітей з вадами розумового розвитку)

1.

7133

7141

Штукатур; Маляр 

15

2 роки

 4 розряд; 4 розряд

2.

7136

Монтажник санітарнотехнічних систем і устаткування

15

2 роки

4 розряд

ВСЬОГО:

30

 

 

РАЗОМ:

190

 

 

-               приймальної комісії працює: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 17:00;

-               місця у гуртожитку надаються іногороднім учням за необхідністю;

2.6.Прийом документів від вступників завершується 25 серпня.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають: документ про освіту (оригінал);

-         медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-         6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-         копії документів, що дають право на пільги до вступу в  навчальний заклад (за наявності).

-         копію         паспорту    громадянина       України     або    свідоцтво   про

народження - для осіб, які за віком не мають паспорта;   копію ідентифікаційного коду.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональнихданих».

                                            

 

 

 

 

ІV. Умови прийому

4.1.Прийом до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-  за результатами співбесіди;

-  за рейтинговим списком вступників.

 

V.  Зарахування

5.1.Зараховуються поза конкурсом:

-               особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветераніввійни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-               діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постановиКабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-               діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 ЗаконуУкраїни «Про основи соціальної захищеності інвалідів вУкраїні»;

-               особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ісоціальний захист громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи» надано таке право;

-               діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів. Які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді».

5.2.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-               випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-               випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-               учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

5.3.             Не пізніше ніж через 5 днів після проведення співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО».

5.4.             У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.             Зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснюється наказом директора.

5.6.             Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7.             Зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» на навчання за рахунок коштів з місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» може проводити додатковий прийом.

6.2.Особам, які не зараховані до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

 

 

 

Розглянуті та прийняті на педагогічній раді

протокол №4 від 31.10.2017

 

 

 

Затверджені наказом директора

ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» від 06.11.2017 року № 284 

 

Ви тут: Головна Для абітурієнтів Для абітурієнтів Правила прийому учнів до ДНЗ "Запорізький БЦ ПТО"